Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2017

1. Johdanto
Ammattiosaston tulee yhdistää saman työnantajan palveluksessa olevat tai saman alueen superilaiset. Ammattiosaston tehtävä on hoitaa jäsenten ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa työpaikoilla. Sen pitäisi vaikuttaa omalla alueellaan terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen, käydä paikallisneuvotteluja, kouluttaa jäseniään ja ylläpitää superilaista yhteenkuuluvuutta erilaisten tilaisuuksien ja virkistystoiminnan avulla.
Työn kehittäminen ja edunvalvonta painottuu entistä enemmän työpaikoille. Siksi ammattiosaston rooli on entistäkin merkittävämpi.

2. Jäsenet
Jäsenmäärämme on kasvanut vuoden 2016 aikana. Tavoitteemme on jäsenmäärän säilyttäminen ja uusien jäsenien hankkiminen. Paikkakunnalta muuttoja tietenkin voi tapahtua, jolloin ammattiosastomme jäsen vaihtaa ammattiosastoa. Lähihoitajaopiskelijoille tulee aktiivisesti tiedottaa osastomme toiminnasta ja pyrkiä saamaan heidät jo opiskeluaikana liittymään SuPeriin.

3. Kokoukset
Ammattiosastollamme on käytössä kahden kokouksen malli. Sääntömääräinen kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana. Joka toinen vuosi valittava hallitus aloittaa toimikautensa pian valinnan jälkeen seuraavan kalenterivuoden alussa.
Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle tietyn asian käsittelyä varten.

4. Hallitus
Hallitus koostuu minimissään viidestä varsinaisesta jäsenestä. Jokaiselle on valittu varajäsen. Ammattiosaston puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen kokouksia pyritään pitämään säännöllisesti, jolloin toimintamme tulisi kaikille jäsenille tutuksi.

5. Edunvalvontatoiminta
Ammattiosaston päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja. Näitä ovat jäsenten palkkaan, palvelusuhteisiin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat. KoHo ry perustettiin 28.2.2014 kuntasektorin neuvottelutoimintaa varten. Mukana SuPer , Tehy ja SPAL . Kaikki järjestöt hoitavat itse oman edunvalvontansa. SuPerilla ja Tehyllä on omat luottamusmiehensä ja kaikki hoitavat omaa jäsentään koskevat paikalliset neuvotteluasiat. Jos ko asia koskee myös muita , asiasta informoidaan muita järjestöjä. YT-elimessä on SuPerilainen edustaja varahenkilöineen.Myös luottamusmiehet, pää -,varapää - luottamus -sekä varaluottamusmies ovat omat. Yhdysjäseniä tulisi saada lisää eri toimipaikkoihin v. 2017 .SuPer opoja on meillä 2 .


Täydennyskoulutusvelvoite on kirjattu terveydenhuollon ammattihenkilölakiin. Yhä enemmän on kiinnitettävä huomiota siihen, että jokainen tasapuolisesti pääsee täydennyskoulutukseen, myös määräaikaiset työntekijät.

6. Järjestökoulutus
Luottamustehtävissä olevia henkilöitä yritetään saada osallistumaan SuPerin järjestämiin koulutustilaisuuksiin mahdollisimman paljon. Luottamusmiesten peruskurssien jälkeen myös jatkokursseille tulisi osallistua. Nekin on neuvoteltu palkallisiksi.
Keskeisenä tavoitteena on edelleen koulutuksen järjestäminen omalla paikkakunnalla. Näin tieto olisi mahdollista antaa useammalle jäsenelle.

7. Ammattiosaston tiedotus
Erilaisten tapahtumien tiedottamisesta huolehtii tiedotusvastaava. Ilmoitukset ovat nähtävillä ao,n fb sivulla sekä paperiversiot lähetetään jokaiseen toimipaikkaan.

8. Kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta
Rahavarat ovat tällä hetkellä kohtuulliset. Virkistystoimintaa järjestetään. Ideoita ja ehdotuksia hallitus ottaa vastaan mielellään.
Hallitus huolehtii jäsenten muistamisesta merkkipäivinä.